Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- JSN Modelauto's : gebruiker van de algemene voorwaarden.
- De consument  : een wederpartij die een natuurlijk persoon is.
- Overeenkomst  : de overeenkomst tussen gebruiker en consument.
 
Artikel 2 Algemeen.
-Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen JSN Modelauto's en consument waarop JSN Modelauto's  de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen wordt afgeweken.
- Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 3 Levering.
- De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Levering door JSN modelauto's vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen tien (10) dagen na bestelling, tenzij door JSN modelauto's anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan JSN modelauto's. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
 
Artikel 4 Prijsverhoging.
Indien JSN Modelauto's met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is JSN Modelauto's niettemin gerechtigd tot wijzigen van de prijs.
 
Artikel 5 Betaling.
Tenzij anders overeengekomen dient de consument te bepalen volgens onderstaande betalingsmogelijkheden:
- Vooruit betaling op bankrekening 1128.66.255 t.n.v. JSN Modelauto’s te Tilburg onder vermelding van het bestelnummer.
- Betaling bij afhalen
 
Artikel 6 Garantie.
- JSN Modelauto's garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
- Eventuele zichtbare te korten behoren binnen 24 uur na de levering aan JSN Modelauto's te worden gemeld.
- Indien het geleverde artikel niet overeenstemt met het geen was overeengekomen dient de consument contact op te nemen met JSN Modelauto's over de te volgen procedure.
 
Artikel 7 Retourzendingen.
JSN Modelauto's accepteert alleen retourzendingen wanneer de consument vooraf contact met heeft opgenomen over de reden van de retourzending. Bij de retourzending blijft de consument verantwoordelijk voor de retourzending totdat JSN Modelauto's de retourzending in ontvangst heeft genomen. Zorg ervoor dat het artikel goed wordt verpakt voor de retourzending.
 
Indien het artikel niet voldoet aan de verwachtingen van de consument is retourzenden mogelijk binnen 14 dagen zonder opgave van reden en zijn de kosten voor retourzenden voor rekening van de consument.
 
Artikel 8 Opschorting.
JSN Modelauto's is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst, JSN Modelauto's ter kennis heeft genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen.
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid.
Indien door JSN Modelauto's geleverde artikelen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garantie is geregeld

Artikel 10 - Herroepingsrecht
  1. Bij producten:
  2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JSN modelauto mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.